Добре дошли > Нашата дейност > Консултации > Продажбени консултации > Пъблик рилейшънс

Пъблик рилейшънс

Пъблик рилейшънс (или връзки с обществеността) са по-широкообхватна дейност от рекламата и маркетинга. Те се вплитат във всеки датайл от дейността на една организация и до голяма степен влияят върху облика на тази организация в обществото.

Пъблик рилейшънс далеч надхвърлят индустрията и бизнеса. Те обхващат комуникациите на една организация, независимо от вида и.

Хората са враждебно настроени към промени или към неща, които са им малко познати. Те често се влияят от идейте, вярванията и възгледите, характерни за тяхното обкръжение и възпитание. Една пъблик рилейшънс програма трябва да преодолее всички или някои от тези негативи (отрицателни) ситуации.

Малко вероятно е нещата да бъдат напълно изяснени. Крайната цел на пъблик рилейшънс и на процеса на трансформиране е да постигне "разбиране". Това е трудна задача, още повече, че единствено пъблик рилейшънс се занимава с нея.

След това идва рекламата, а една рекламна кампания не може да има ефект, ако у хората няма разбиране за това, което се рекламира. По подобен начин, малко вероятно е хората да окажат съдействие на преброителите, ако не са осъзнали необходимостта от преброяването.

Пъблик рилейшънс е илюстрация на психологически подход към комуникацията между големи групи хора, предмети, интереси и пр.

В дефиницията, използвана от Британския институт за пъблик рилейшънс се казва: "Дейността "пъблик рилейшънс" се състои от целенасочени, планирани и изградени на принципа на приемственост усилия за установяване и поддържане на взаимно разбиране между дадена организация и групите от хора (публиките), с които тя има взаимоотношения".

Двата най-важни аспекта на тази дефиниция са ударението, което се поставя върху плановия характер на пъблик рилейшънс и двупосочността на разбирането. Това означава да бъдеш разбран от другите, както и ти самият да ги разбереш и предполага не само да информираш, но и да бъдеш осведомен относно чуждите желания и възгледи.

Друга една дефиниция е мексиканската трактовка на въпроса. Тя е изработена на международна конференция на институтите за пъблик рилейшънс, проведена в Мексико сити през 1978 г. В нея се казва: "Пъблик рилейшънс, това е изкуството и социалната наука за анализ на тенденциите, предвиждане на техните последици, даване на препоръки на ръководителите на организацията и осъществяване на планирани програми за действие, които да обслужат интересите на организацията и на обществото като цяло".

Тази дефиниция е полезна и с висока практическа стойност. Първо, тя въвежда необходимостта от изследване или преценка на ситуацията (текущия имидж), както и от анализ на получените резултати. Второ, тя подчертава значението на съветите на специалистите по пъблик рилейшънс, които обслужват висшето ръководство. Трето, дефиницията посочва, че пъблик рилейшънс програмите трябва да бъдат планирани. И накрая, пъблик рилейшънс трябва да носят полза не само на организацията, за която се извършват, а и на цялото общество.

Всяка една организация трябва да има списък на публиките, с които тя поддържа, ще поддържа или трябва да поддържа контакти.

Пъблик рилейшънс съществуват независимо от нашето желание. Хората, общувайки помежду си, са обвързани от тях. Това е валидно, както за човешките индивиди, така и за организациите.

Пъблик рилейшънс включват умения за комуникация, за разпространение на знания и създаване на разбиране. Хората са правили това в продължение на хилядолетия, а се изисква да се прави ефикасно.


За повече информация моля свържете се с нас!