Добре дошли > Публикации > Нови възможности в съвременната защита срещу атмосферни и комутационни импулсни пренапрежения

Нови възможности в съвременната защита срещу атмосферни и комутационни импулсни пренапрежения

Проф. д.т.н. Стефан Илиев, РОСТИ ЕООД

Инж. Питър Респондек, Dehn+Söhne GmbH+Co.KG, Германия
Настъпателното развитие на електронизацията в управлението на производствените процеси и обществения живот изисква вложените колосални инвестиции да бъдат адекватно защитени от разрушителните сили на фактори като атмосферни и комутационни импулсни пренапрежения. Може да се каже, че в известна степен е постигнато деликатно равновесие, въпреки че природните сили остават водещи и можем да говорим главно за защитно противодействие.
Предлага се преглед на новите защитни възможности срещу импулсните пренапрежения.Въведение

Електронизацията е един от феномените в съвременното общество и безспорен фактор в развитието на промишлеността, комуникациите и обществения живот. Наред с големите възможности, които създава този фактор в реализирането на най-нови и перспективни технологии, всяка повреда в използваните все по-чувствителни на смущения електронни елементи в съоръженията води до материални щети, често до огромни загуби и жертви. В повечето случаи на повреди в електронните апарати и системи, причините не се анализират достатъчно, а съобщенията за щетите не се огласяват.

В международни изследвания, по данни на застрахователни фирми, повредите в електронните устройства само от атмосферни и комутационни импулсни пренапрежения възлизат на около 25-30%. Този смущаващ факт показва много голяма отговорност пред специалистите и фирмите, които създават и предлагат защитни апарати и тези, които трябва да обосноват, проектират и изградят защитните системи на потребителите.

През последните години настъпиха значителни конструктивни и експлотационни усъвършенствания с нови технологични реализации в съвременните защитни апарати (отводители, арестори) и системи. Най-съществените ще са обект на настоящето изложение.


Конструктивни и експлоатационни усъвършенствания

1. Модулно изпълнение на защитни апарати

Защитните апарати разработени на модулния принцип се състоят от базисна част и втикващ се защитен модул. Посредством деблокиращ бутон е осигурена бърза и лесна смяна на защитния модул, а неговата еднаквост позволява да се поддържа експлоатационната сигурност в защитните системи на обекта с по-малко модулен резерв.

Модулният принцип намира реализация в електрозахранващите еднофазни и многофазни мрежи: TNC, TNS и TT (тук само модулът N - PE се различава от основния модул) както за тип 1, така и за тип 2 защитни апарати.

При информационно-техническите и комуникационни мрежи, базисната част на защитния апарат е еднаква за всички модули и продължава да осигурява непрекъснатост на работния режим при изваден за подмяна модул. Също така с подмяна само на защитния модул се реализира възможност за изменение параметрите на апарата за защита на системи 5-250v.


2. Сигнализация за състоянието на защитните апарати

Сигнализацията може да е светлинна или звукова и с възможност за дистанционен пренос на информацията. Много съществено значение има фактът, че светлинната индикация се осъществява без консумация на ток т.е. без утечка и опасност от задействане на дефектно-токовата защита в електрическата мрежа. Защитните модули (тип 1 и тип 2) на всички фази в електроснабдителната мрежа са със светлинна сигнализация.

Най-разпространено е двустепенното указване на работоспособността на апарата в "работи/неработи". Предлагат се вече апарати (тип 2) с тристепенно съобщение за видимо показване промяната в работоспособността на защитния апарат със "зелен-жълт-червен" цвят. Вследствие енергийно претоварвне на варистора и невъзвратима промяна на неговата структура, жълтият цвят (или активирането на дистанционното съобщение), показва че е препоръчително защитния апарат да се смени.

В рейкови информационно-технически апарати е реализирана оптична дефекто указваща система: с плавна промяна цвета на варисторите от нормален светло розов в тъмно лилав за необходима подмяна на защитния апарат.


3. Проверка на изправността на защитните апарати

Изправността (работоспособността) на защитните апарати трябва да се следи периодично в определени от нормите интервали. Пълната проверка се извършва с подходяща за целта апаратура, докато визуалната проверка - с контрол на вградените светлинни индикатори.

Съвременно решение за точно установяване на функционалността на защитния апарат е системата Life Check [1]. Тя е реализирана за някои апарати към информационно-техническите и комуникационни мрежи, като наличието й се обозначава с определен символ към апарата. Системата Life Check се състои от вградена в защитния апарат не изискваща поддръжка импулсно-информационна съставка, даваща сведения за термичното и електрическо претоварване на елементите на апарата и приемно устройство, оценяващо годността на защитния апарат.


4. Многофункционален начин за свързване на защитните апарати


5. Отпада изискването за индуктивност между защитните апарати

Изискването за включването на индуктивност между защитните апарати бе свързана с енергийната координация между тях и гарантираше сигурността на защитната система, но създаваше монтажни затруднения и оскъпяване на реализацията.

Създадени са вече нови защитни апарати (тип 1 и тип 2) и комбинирани апарати (тип 1+2) за електроснабдителните мрежи, за които това изискване отпада. Тези апарати до определено разстояние защитават директно и потребителя.


Технологични решения и реализации

1. Отпадането на необходимостта от индуктивност между защитните апарати е технически скок и поставя на ново много високо ниво реализациите на съвременните защитни системи срещу импулсни пренапрежения.
Стана възможно в един защитен апарат за електроснабдителните мрежи да се реализират успешно следните качества:


При защитните апарати за информационно-техническите и комуникационните мрежи са налице следните въведения:


2. Мълниеотводи с използване на HVI-изолиран проводник

Посредством нова технология е създаден коаксиален кабел - HVI (High-Voltage Isolated® Conductor) с изолационна полупроводникова обвивка. При определени изисквания за монтажа на кабела в прехода му към заземителното устройство се реализира разделително отстояние s<=0.75м при въздушна среда и s<=1.5м при строеж (зид) на мълниеотвода от тоководещите части на и в сградата (кабели, тръбни системи, климатици, вентилационни устройства, мобилни базови станции и др.)[3]. С това е създадена възможност за хармонично единство при проектирането и строителството на многофункционалността на мълниезащитната система и външен вид на сградите.


Заключение

Изтъкнатите конструктивни и технологични постижения и реализирани възможности в съвременни защитни системи дават необходимата база за изграждане на ефективна защита срещу импулсни пренапрежения. Те са насочени към максимално удовлетворяване на изискванията, както в изградени, така и в новопостроени обекти към експлоатационна сигурност.

Конкретната информация и технически параметри за защитните апарати се дават в съответните каталози на фирмите производители. Въпреки достъпната информация, творческото участие на съответните специалисти гарантира по-голяма ефективност и икономично решение на защитната система.

Предвид факта, че защитната система включва: външна защита, вътрешна защита, съединителни връзки, периодично наблюдение и поддръжка, подценяването на някои от тези елементи може да компроментира цялата система. Практиката дава достатъчно примери.


Литература

1. Dehn + Sоеhne. Ueberspannungsschutz, Hauptkatalog 2006.

2. Илиев, Ст., П. Респондек. Защита срещу импулсни пренапрежения. Един технически скок - Dehnventil. Енергетика, 2003, 6-7.

3. Dehn + Soehne. Blitzplaner, 2005.